Obchodní podmínky

Přečtěte si prosím pozorně další řádky

Milý zákazníku,

užitek, který získáte zakoupením mé e-knihy nebo využitím některých mých služeb, je pro mě velmi důležitý a přeji si, aby pro vás znamenal spokojenost.

Žijeme ve státě, kde platí právní pravidla pro podnikání, a já tato pravidla dodržuji. A byť si v administrativě nelibuji, následující obchodní podmínky chrání vás i mě při řešení případných sporů.

Přeji si však, aby nikdy nedošlo k nepříjemným situacím, a vy jste se stali mými spokojenými zákazníky na mnoho příštích let.


Martin Bartoň
autor webu
Martin Bartoň

Prosím, přečtěte si níže uvedený text pečlivě. Odesláním objednávky, tedy kliknutím na tlačítko ODESLAT v prodejním formuláři potvrzujete, že vám byly před uzavřením smlouvy sděleny zákonem stanovené informace, že jste se seznámili s mými obchodními podmínkami a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi. Pokud tomu tak není, na uvedené tlačítko prosím neklikejte. Děkuji. :-)

obchodní podmínky

Před tím, než se rozhodnete zakoupit si prostřednictvím mého webu některou z mých e-knih nebo využít některých mých služeb, je mojí zákonnou povinností informovat vás o mé živnosti a o pravidlech mého obchodování prostřednictvím internetu, tj. obchodování prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

1. Kdo jsem a jak mě můžete kontaktovat

a)

Prodávajícím či poskytovatelem služeb jsem já, Martin Bartoň, se sídlem Pod Břízami 5241, 430 04 Chomutov, IČ: 67861288, DIČ: CZ7708102446. Podnikám na základě živnostenského oprávnění a jsem zapsaný v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Chomutova.

b)

Kontaktovat mě můžete:

  • Pro on-line komunikaci na e-mailové adrese martin@beznudle.cz.
  • Pro ústní komunikaci na telefonním čísle +420 720 739 702.
  • Pro písemnou komunikaci použijte adresu sídla mé živnosti.

2. Jak obchoduji

a)

Jsem živnostník, který mimo jiné nabízí s použitím prostředků komunikace na dálku, tj. internetu, prodej svých e-knih či dalších služeb.

b)

Veškeré smluvní vztahy s vámi uzavírám v souladu s právním řádem ČR. Právní vztahy vysloveně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.

c)

Ochranu vašich osobních údajů beru vážně a vaše osobní data zpracovávám jako důvěrná.

3. Prodej e-knih

a)

Pokud se rozhodnete zakoupit prostřednictvím mého webu některou z mých e-knih, potom platí, že k uzavření kupní smlouvy dochází vaším odesláním objednávky kliknutím na tlačítko ODESLAT.

b)

Odesláním objednávky stvrzujete, že souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že jste byli předem informováni o všech náležitostech smlouvy, že jste se seznámili s mými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasíte.

b)

Já v roli prodávajícího jsem povinen vám dodat objednanou e-knihu a vy jako zákazník se zavazuje mi za ni zaplatit kupní cenu. Pokud platba kupní ceny proběhne bankovním převodem, dodám vám objednanou e-knihu až po připsání kupní ceny na můj bankovní účet.

b)

Vlastnické právo k zakoupené e-knize na vás přechází zaplacením kupní ceny a jejím převzetím.

4. Zprostředkování uzavření smlouvy o spolupráci

a)

Pokud se rozhodnete uzavřít mým prostřednictvím smlouvu o spolupráci se třetí stranou, například se společnosti LR Health&Beauty či jinou společností, potom platí, že k uzavření takové smlouvy dochází vaším stvrzením spolupráce se třetí stranou podle podmínek stanovených třetí stranou.

b)

Smlouva o spolupráci se třetí stranou se uzavírá mezi vámi a třetí stranou a já v ní vystupuji pouze v roli zprostředkovatele.

c)

Uzavření smlouvy o spolupráci mezi vámi a třetí stranou vás zpravidla opravňuje nakupovat od třetí strany prostřednictvím jejího e-shopu značkové zboží třetí strany, a to za mnohem výhodnější velkoobchodní ceny. Toto zboží můžete dle své volby buď samostatně užívat, nebo ho dále prodávat koncovým zákazníkům podle podmínek třetí strany.

d)

Třetí strana má vždy právo smlouvu o spolupráci s vámi zamítnout či vypovědět. Já žádným způsobem nezaručuji trvání ani kvalitu smluvního vztahu mezi vámi a třetí stranou.

5. Cena a způsob platby

a)

Cena mé e-knihy a způsob platby je vždy uveden v prodejním formuláři u konkrétní e-knihy na mém webu. Jedná se vždy o konečnou cenu včetně všech daní a poplatků. Způsob platby je vždy bezhotovostní a jednorázový.

b)

Na zakoupenou e-knihu vám vždy vystavím daňový doklad - fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení. Daňový doklad vám odešlu v souladu se zákonem co nejdříve na vaši e-mailovou adresu, nejpozději však do 15 dnů od uhrazení kupní ceny. Jsem plátcem daně z přidané hodnoty.

c)

Při platbě podléhající režimu EET platí: Prodávající je povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

d)

Mé služby zprostředkovatele při uzavření smlouvy o spolupráci mezi vámi a třetí stranou jsou pro vás zcela zdarma.

6. Dodací podmínky

a)

U mých e-knih se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů pro stažení e-knihy na vaši emailovou adresu uvedenou v prodejním formuláři.

b)

Přístupové údaje vám poskytnu obratem po připsání kupní ceny na můj bankovní účet, nejpozději druhý pracovní den ode dne připsání kupní ceny na můj bankovní účet.

c)

Přístupové údaje pro stažení zakoupené e-knihy jsou určeny pouze pro vaši osobní potřebu a vy jste povinni o nich zachovávat mlčenlivost. V případě porušení vaší mlčenlivosti si vyhrazuji právo domáhat se vůči vám nároku na úhradu vzniklé škody.

d)

Dodací podmínky při využití mých služeb zprostředkovatele při uzavření smlouvy se třetí stranou jsou individuální a vždy záleží na konkrétní situaci a naší dohodě.

7. Odstoupení od smlouvy

a)

Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb.

b)

Jelikož své e-knihy nabízím výhradně v digitální podobě, nelze z vaší strany uplatnit právo na odstoupení od kupní smlouvy. Protože mi ale záleží na vaší spokojenosti, nabízím vám v případě vaší nespokojenosti s mojí e-knihou garanci vrácení peněz dle článku 9 těchto obchodních podmínek.

8. Reklamace zboží

a)

Práva a povinnosti smluvních stran ve věci odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

b)

Já v roli prodávajícího odpovídám za to, že dodané zboží při převzetí nemá vady. V případě, že zboží při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, máte právo na to, abych bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

c)

Oprávněným důvodem k vaší reklamaci může být například nepřístupná stránka pro stažení zakoupené e-knihy, nefunkční přístupové údaje či jiné obdobné technické potíže. Nejste-li však spokojeni s obsahem či kvalitou textu mé e-knihy, není to důvod k její reklamaci. Reklamovat autorský záměr není možné. Protože mi ale záleží na vaší spokojenosti, nabízím vám garanci vrácení peněz dle článku 9 těchto obchodních podmínek.

9. Garance vrácení peněz

a)

Protože mi velmi záleží na vaší spokojenosti, poskytuji vám možnost do 3 dnů od dodání mé e-knihy, tedy do 3 dnů od zaslání přístupového odkazu ke stažení e-knihy na vaši emailovou adresu, odstoupit od kupní smlouvy s garancí vrácení peněz. Tuto garanci vám poskytuji pro případ, že s moji e-knihou nebudete spokojeni nebo zjistíte, že svým obsahem pro vás není vhodná.

b)

Odstoupení od smlouvy v případě vaší nespokojenosti mi zašlete elektronickou formou na můj e-mail martin@beznudle.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupujete. V prohlášení uveďte datum nákupu a e-mailovou adresu, na kterou jste si nechali zaslal přístupové údaje ke stažení e-knihy.

c)

Ve lhůtě do 15 dnů od obdržení vašeho e-mailu s odstoupením od smlouvy vám na něj zpět zašlu opravný daňový doklad - dobropis.

d)

Kupní cenu vám vrátím zpět na účet, ze kterého mi platba přišla, a to nejpozději do 5 dnů od doby, kdy mi písemně potvrdíte, například e-mailem, přijetí opravného daňového dokladu.

10. Vyřizování stížností

a)

Máte-li k mému plnění či poskytnutým službám nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na shora uvedeném telefonním čísle nebo e-mailové adrese.

11. Vyloučení odpovědnosti

a)

Všechny poznatky, které jsem uveřejnil na tomto webu a v mých e-knihách, jsou pouze odrazem mého osobního mínění a odrazem mých zkušeností. Popsal a prověřil jsem je s velkou péčí a podle mého nejlepšího vědomí a svědomí. Jsou však uvedeny bez záruky a mé odpovědnosti. Jakékoliv ručení za škody všeho druhu, které by mohly vzniknout na základě informací získaných z tohoto webu nebo mých e-knih, vylučuji.

b)

Žádné texty uveřejněné na mém webu či v mých e-knihách v žádném případě nenabízí náhradu za diagnózu a léčbu lékařem. Výslovně vám doporučuji poradit se se svým lékařem před, během i po eventuálních terapiích vyplývajících z informací na tomto webu nebo mých e-knih.

12. Ochrana osobních údajů

a)

Ochranu vašich osobních údajů beru vážně. Vždy vyžaduji jen nezbytné minimum vašich osobních údajů a takto získané údaje vždy zpracovávám korektně a zákonným a transparentním způsobem.

b)

Zásady mého nakládání s vašimi osobními údaji najdete na této webové stránce.